Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 24.05.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kansalliskirjasto (Vapaakappalepalvelut)

Osoite: PL 15 (Unioninkatu 36), 00014 Helsingin yliopisto

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Aija Vahtola

Yhteystiedot: puh. 02941 40797; s-posti: aija.vahtola@helsinki.fi

3. Rekisterin nimi

Kulttuuriaineistolain mukaisesti tallennettavat verkkoaineistot ja vapaakappaletoiminnan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on tallettaa kotimainen julkaisutuotanto lain kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007; jatkossa kulttuuriaineistolaki) mukaisesti. Kulttuuriaineistolain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen kansallisen kulttuurin aineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön (1 §).

Vapaakappaletoiminnan yhteydessä kerättävät henkilötiedot voidaan jakaa kahteen kategoriaan: tallennettavat verkkoaineistot ja vapaakappalepalveluiden asiakastiedot.

Tallennettavat verkkoaineistot

Kulttuuriaineistolaki velvoittaa Kansalliskirjastoa tallentamaan eri aikoina yleisön saatavilla olevaa verkkoaineistoa tietoverkoista edustavasti ja monipuolisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän verkkoaineistojen keräyssuunnitelman mukaisesti.

Vapaakappalepalveluiden asiakastiedot

Asiakastiedot koostuvat kulttuuriaineistolain mukaisesti julkaisujen luovutusvelvollisten organisaatioiden ja niiden edustajien tiedoista sekä yksityishenkilöiden tiedoista. Tietoja tarvitaan kulttuuriaineistolain mukaisen luovutusvelvollisuuden valvonnan toteuttamiseksi (KulltAinL 26 §).

Tietoina kerätään:

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat verkkoaineistot

Tallennettavat verkkoaineistot sisältävät julkaisuissa olevat henkilötiedot.

Vapaakappalepalveluiden asiakasreskisteri

Tietoina kerätään:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat verkkoaineistot

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat yleisön saataville verkkoaineistoa asettavat palvelimet, jotka joko sijaitsevat Suomessa tai joiden saataville asettamat verkkoaineistot on tarkoitettu yleisön saataville Suomessa (KulttAinL 2 §).

Vapaakappalepalveluiden asiakasrekisteri

Säännönmukaisia tiedonlähteitä ovat:

7. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely ja suojaaminen

Tallennettavat verkkoaineistot

Lain mukaan tallennettu aineisto tulee säilyttää siten, että sen tiedollinen, kuvallinen ja äänellinen sisältö vastaa alkuperäistä (ks. KulttAinL 9 ja 23 §). Aineistojen asiakaskäyttö on toteutettu tekijänoikeuslainsäädännön ohjeistuksen mukaisesti (TekOikL 1961/404 16 b §). Kansalliskirjasto estää yleisön pääsyn aineistoon, mikäli tuomioistuin ratkaisee, että henkilötieto tai virheellinen henkilötieto loukkaa jonkun yksityisyyden suojaa, kunniaa tai muita oikeuksia. Rikollinen aineisto poistetaan kokoelmista.

Vapaakappalepalveluiden asiakasrekisteri

Ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja.

8. Henkilötietojen säilytysaika ja tarpeettomien henkilötietojen poistaminen

Tallennettavat verkkoaineistot

Kulttuuriaineistolain mukaisesti tallennetut verkkoaineistot säilytetään pysyvästi (KulttAinL 23 §).

Vapaakappalepalveluiden asiakasrekisteri

Luovutusvelvollisuuden valvonnan ja todentamisen vuoksi tiedot säilytetään pysyvästi (KulttAinL 26 §).

9. Automatisoitu henkilötietojen käsittely ja profilointi

Tallennettua elektronista aineistoa käytetään ainoastaan Kansalliskirjaston kokoelmissa olevien  julkistettujen teosten välittämiseen yleisöön kuuluvalle henkilölle tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten tekijänoikeuslain ohjeituksen mukaisesti (TekOikL 16b §).

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tallennettavat verkkoaineistot

Kopiot tallennetuista verkkoaineistoista toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön omistamaan kulttuuriperintö-PAS-palveluun. Palvelun tarjoa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, joka toimii OKM:n puolesta kontaktina kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. CSC:n tietosuojaselosta on liitteenä.

Vapaakappalepalveluiden asiakasrekisteri

Tietoja luovutetaan Aluehallintavirastolle kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisten velvoitteiden rikkomustapauksissa.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vapaakappalepalveluiden henkilökunta on koulutettu käsittelemään tietoja lainmukaisesti. Pääsy tietoihin päättyy, kun henkilön työsuhde päättyy tai työskentely asiakaspalvelussa päättyy.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot.

14. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Arkistoidut verkkoaineistot

Kulttuuriaineistolain mukaisesti tallennetut verkkoaineistot säilytetään pysyvästi (KulttAinL 23 §).

Kansalliskirjasto estää yleisön pääsyn aineistoon, mikäli tuomioistuin ratkaisee, että henkilötieto tai virheellinen henkilötieto loukkaa jonkun yksityisyyden suojaa, kunniaa tai muita oikeuksia. Rikollinen aineisto poistetaan kokoelmista. Muuta aineistoa ei poisteta kokoelmasta.

Vapaakappalepalveluiden asiakasrekisteri

Virheelliset tiedot päivitetään tarvittaessa. Kulttuuriaineistolain valvonta-tehtävälle tarpeellisia tietoja ei poisteta rekisteristä.

15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

-